Print

Vedtekter

 

VEDTEKTER PR 01.02.12.

T r ø n d e r b r a Z Z

STIFTET 21. januar 1987

 

§1. ORGANISASJON

TrønderbraZZ, tidligere Dalgård Skoles Musikkorps, er stiftet 21. januar 1987, og står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Trøndelag.                                                 

Organisering av musikkorpset: 

Korpset har en anbefalt nedre aldersgrense for opptak av musikanter på 10 år. Øvre grense for opptak er 25 år. Aldersgrensene kan fravikes

Det er ingen øvre aldersgrense for medlemskap.

Nye medlemmer taes fortrinnvis opp ved semesterstart i september og januar.

 

§2. FORMÅL

TrønderbraZZ har som formål å fremme interesse for musikk, og inspirere til økt forståelse, og økte ferdigheter, ut fra de evner og forutsetninger våre medlemmer har, samt medvirke til økt selvfølelse.

Oppgaver / plikter:

- Korpsets instruktører skal sørge for opplæring av det enkelte musikants ferdigheter på instrumenter,   og i samspill.

- Når det er interesse for det, skal det drives tilleggsaktiviteter, som drill, band, etc.  

- I forbindelse med korpsets forskjellige aktiviteter, plikter medlemmet å forholde seg til styret og            instruktørene. ALLE skal til en hver tid gjøre sitt beste for at korpsaktiviteten blir til størst mulig glede    og inspirasjon. 

- Alle medlemmer, men primært de ”de ikke utøvende” medlemmene, (foreldre/foresatte) har til              oppgave å sørge for at det økonomiske grunnlaget for korpsdriften til en hver tid er tilstedet.

- Foreldre/foresatte plikter å være behjelpelig med tilrettelegging og gjennomføring av ulike                     arrangement, tilstelninger, utlodninger, etc.

-  Det er utarbeidet retningslinjer for de fleste lederverv. 

   

§3. MEDLEMSKAP

3.1. OPPTAK AV MEDLEMMER

a) Musikanter og styremedlemmer SKAL være medlemmer i korpset og NMF. 

    Foreldre / foresatte som skal ha stemmerett medlems- / foreldre- / og årsmøter, skal ha betalt             kontingent fastsatt av korpsets årsmøte.            

b) Faste dirigenter og instruktører skal registreres i NMFs database.

c) Grunnet korpsets egenart, korps for og med psykisk utviklingshemmede, er det foreldre / foresatte      som utgjør majoriteten av medlemsmassen, og de er, blir ikke innmeldt til NMF.

 

3.2. FORUTSETNING FOR MEDLEMSKAP

a) Opptaket av musikanter skjer etter skriftlig søknad på gjeldene innmeldingsskjema, og skal /bør være undertegnet av foresatt.

b) Alle medl. plikter å følge korpsets, NMF’s og regionens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. 

c) Ved endring av registrerte opplysninger om musikanten, skal det straks gis melding til korpsets styre, som gir disse opplysningene videre til NMF. 

d) Bruk av korpsets eiendeler i andre korps eller musikkaktiviteter, må godkjennes av styret. 

e) Forpliktelser overfor TrønderbraZZ bør oppfylles i tilfelle arrangements kollisjoner.

f)  Musikanter og instruktører skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid.      

I tilfelle fravær, skal dirigent og korpskontakt varsles i god tid.

g) Instrumenter, uniformer og utstyr skal holdes i god stand.                          

    Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmet / foresatt.

 

3.3. RAPPORTERINGSPLIKT OG KONTINGENT

a) Korpsåret følger kalenderåret

b) Medlemmet er forpliktet til å betale kontingenten innen 1. nov og 1. mars hvert år

c) Korpsets styre skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema /         medium til en hvert tids fastsatte frist.

d) Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering. ( Musikanter, instruktører og styremedl.

e) Kontingent betales til NMF innen 1. febr.

    Kontingenten regnes etter medlemstall per 31. desember. 

 

3.4. UTMELDINGER

a) Utmelding skal være skriftlig, og utmelding bør skje ved våsemesteres slutt.

b) Skyldig kontingent skal være innbetalt før utmeldelse kan godtas.

c) Styret i korpset melder ut musikanten av NMF. Betalt kontingent refunderes ikke.

 

3.5. SUSPENSJON OG EKSKLUSJON

a) Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige                   vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets aktivitet

b)  Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom

c)  I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.

d)  Korpsets suspensjons- / eksklusjonsvedtak kan ankes inn for region- / kretsstyret.

 

§4. ÅRSMØTE

 1. Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet.
 2. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar.
 3. Ekstraordinært årsmøte innkalles dersom styret, eller minst 1/3 av medlemmene krever det.
 4. Innkalling sendes ut minst seks uker før ordinært, og to uker for ekstraordinært årsmøte.
 5. Årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling, og saker til behandling, skal sendes det enkelte medlem senest to uker før årsmøtet.
 6. Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende, skriftlig, senest fire uker før årsmøtet avholdes.
 7. Styret plikter å legge saker innkommet i rett tid, fram på årsmøtet
 8. På årsmøtet deltar korpsets medlemmer, og gjester invitert av styret.
 9. Hos TrønderbraZZ vil det, i de fleste tilfelle, være foreldre / foresatte som besitter styreverv.
 10. Alle medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett.
 11. Representanter fra NMF har talerett på årsmøtet.   Ellers kan årsmøtet gi talerett til hvem de måtte ønske.
 12. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av avgitte stemmer
 13. Det er årsmøtet som fastsetter medlemskontingenten.

 

4.1. ÅRSMØTETS DAGSORDEN

a) KONSTITUERING 

1. Åpning. 

2. Navneopprop 

3. Godkjenning av innkalling. 

4. Godkjenning av dagsorden / saksliste. 

5. Valg av møteledelse. 

6. Valg av referent(er).  

7. Valg av protokollunderskrivere. 

b) Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.

c) Saker fremmet av korpsets styre og medlemmer

d) Plan og budsjett. Herunder kontingent for utøvende, og ikke utøvende medlemmer.

 1. e) Valg av; 
 •  Leder for ett år.
 •  Styremedlemmer for to år.
 •  To varamedlemmer for ett år.
 •  Revisor
 •  To medlemmer til valgkomitè
 •  De som velges må ha gyldig medlemskap i korpset, og ha sagt seg villig til å motta vervet. 
 1. f) - Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.

 

§5. STYRET

5.1. FULLMAKTER, INNKALLING TIL STYREMØTER OG ÅRSAVSLUTNINGER. 

 1. Ref. §3, underpkt. 3.1.c., er det i vesentlig grad, foreldre / foresatte som besitter alle styreverv. 
 2. Korpset ledes av et styre bestående av; leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem (korpskontakt), styremedlem (materialforvalter), samt to varamedlemmer
 3. Leder velges for ett år ad gangen, mens de andre styremedlemmene velges for to år. Nestleder, kasserer og styremedlem, (korpskontakt), velges samme år, mens sekretær og styremedlem, (materiellforvalter) velges påfølgende år. 
 4. Styret skal lede korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
 5. Styret nedsetter de utvalg og komitèer det er behov for.
 6. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere korpsets ansvar og aktiviteter.
 7. Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.
 8. Styremøter holdes så ofte som det anses nødvendig, men helst en gang pr. måned utenom feriene. 
 9. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstedet. I ikke fulltallige styremøter, kan et styremedlem forlange saker forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes..
 10. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 
 11. Sryrevedtak skal protokollføres, og protokollene skal sendes styrets medlemmer og varamedlemmer.
 12. Medlemmer skal informeres om vedtak som er gjort.
 13. Korpsets instruktører, tillitsvalgte, og gruppe- / komitèledere innkalles til styremøtene ved behov. De har tale - og forslagsrett. Ikke stemmerett.
 14. Styret skal utarbeide årsmelding, og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode.

Regnskapet skal revideres av revisor valgt av årsmøte.

 1. Når styret, eller når medlemmer ber om det, holdes det medlems - / foreldremøter. 

 

5.2. PERSONALANSVAR.

Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede.

Styrets leder utøver daglig personalansvar.

 

5.3. BEREDSKAPSPLAN.

Styret skal forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer, og deltar på arrangement.

 

§6. KOMITEER.

 1. A) Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter §4.1.e. 
 2. B) Styret kan, når det er behov, opprette bl.a., Uniformskomité, arrangementskomité,  

 

§7. UENIGHET OG TVISTER.

Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse, forelegges regio-/kretstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

 

§8. OPPLØSNING OG UTMELDING AV NMF.

 1. a) Vedtak om oppløsning av korpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. 

Vedtaket krever 2/3 flertall

 1. b) I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets økonomiske midler plasseres i bank, på sperret, rentebærende konto.
 2. c) Eiendeler som instrument, uniformer, forsterkeranlegg, lyskastere, etc., lagres fram til et nytt musikkorps er opprettet.
 3. d) Det siste ordinære årsmøtet bestemmer hvem som skal overta musikkorpsets midler og eiendom, dersom nytt korps ikke er reorganisert innen 5 år.
 4. e) Korps som ønsker å melde seg ut av NMF, må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmelding skal være gyldig fra 1. januar neste år.

 

§9. VEDTEKTSENDRINGER.

Vedtektsendringer gjøres av årsmøtet, med minst 2/3 flertall. 

Kontakt oss

Ikke nøl med å ta kontakt med Trønderbrazz om dette virker interessant!

Kontakt oss

Sosiale medier

Facebook

Kontaktinformasjon

Leder:  Thorleif Eliassen

E-post: Bruk kontaktskjema

Mobil:  913 77 997

Bankkontonr: 8601.14.95208

Org. nr:  975 488 462